Územně analytické podklady

5. úplná aktualizace ÚAP - platná od 1.1.2021

Územně analytické podklady (ÚAP) byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. ÚAP jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Územně analytické podklady neobsahují technickou mapu měst a obcí, technická infrastruktura je v podkladech obsažena informativně pouze pro účely územního plánování.

Data jsou zpracována v datovém modelu ÚAP Kraje Vysočina pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS. Zpracovatelem datového modelu je firma T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové.

Pořizovatel a zpracovatel:

Městský úřad Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Tel: 568 408 311
E-mail: podatelna@mbudejovice.cz

Platná legislativa:

Historie pořizování územně analytických podkladů

ÚAP 2008

ÚAP 2010 - první úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2010.
ÚAP 2012 - druhá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2012.
ÚAP 2014 - třetí úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2014.
ÚAP 2016 - čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2016.
ÚAP 2020 - pátá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2020.