Územně analytické podklady

5. úplná aktualizace ÚAP - platná od 1.1.2021

Návrh aktualizace územně analytických podkladů se zpracovává v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Data jsou zpracována v datovém modelu DMG ÚAP v.4.2 pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS. Zpracovatelé datového modelu jsou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o..

Prázdné vrstvy datového modelu u jevů, které se na území ORP Náměšť nad Oslavou nevyskytují, nejsou zobrazena!


Pořizovatel ÚAP:

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel: 568 619 111
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz

Zpracovatel ÚAP:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.
Příkop 8
602 00 Brno

Platná legislativa:

Historie pořizování územně analytických podkladů

ÚAP 2008

ÚAP 2010 - první úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2010.
ÚAP 2012 - druhá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2012.
ÚAP 2014 - třetí úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2014.
ÚAP 2016 - čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2016.
ÚAP 2020 - pátá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2020.